Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świeciu

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw do spraw administracyjnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świeciu
  ul. Hallera 9
  86-100 Świecie

Miejsce wykonywania pracy:

 • Świecie
 • Teren powiatu świeckiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie, przyjmowanie i weryfikacja dokumentacji budowlanej w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. Sporządzanie decyzji, postanowień i pism w prowadzonych postępowaniach administracyjnych
 • sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz związanych z działalnością inspektoratu
 • grupowanie i systematyzowanie w granicach przydzielonego zakresu czynności dokumentów oraz danych niezbędnych podczas postępowań administracyjnych w sprawach samowoli budowlanych, samowolnych zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych oraz odwołań, zażaleń i skarg w tym zakresie
 • uczestniczenie w oględzinach obiektów budowlanych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych-skargowych, przygotowywanie decyzji i postanowień w zakresie działania organu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze,
  praca w terenie

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego ogólne w pracy w administracji publicznej architektoniczno-budowlanej lub nadzorze budowlanym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa budowlanego i kpa
  • komunikatywność i zdolności analityczne
  • umiejętność obsługi komputera
  • prawo jazdy kategorii B

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów kpa
 • doświadczenie w administracji rzadowej lub samorządowej, w szczególności w organach nadzoru budowlanego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Hallera 9/210- 212
  86-100 Świecie


Inne informacje: