Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw administracyjnych
 • w PINB

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Piaskowa 2
  83-110 Tczew

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tczew

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kancelarii ogólnej
 • Archiwizacja dokumentów
 • Prowadzenie sprawozdawczości GUS dotyczącej zakresu prawa budowlanego
 • Prowadzenie rejestrów rozpoczynanych i oddawanych do użytku obiektów budowlanych
 • Przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 • Prowadzenie ewidencji decyzji i zgłoszeń dotyczących działania organów administracji architektoniczno – budowlanej.
 • Przygotowywanie pism z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu
  praca administracyjno – biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • większość czynności wykonywane jest w pozycji siedzącej w pomieszczeniu biurowym na 1 piętrze, przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 miesięcy doświadczenia zawodowego w organach nadzoru budowlanego lub administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B
  • podstawowa znajomość przepisów kpa i prawa budowlanego
  • biegła obsługa komputera

wymagania dodatkowe

 • umiejętność prawidłowej organizacji pracy
 • komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Piaskowa 2
  83-110 TCZEW

Inne informacje: