Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnicy

 • Powiatowy Inspektor Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw administracyjnych
 • w zespole ds. finansowo-księgowym i administracyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
  ul. 3 Maja 20,
  56-400 Oleśnica

Miejsce wykonywania pracy:

 • Oleśnica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu Powiatowego Lekarza,
 • przyjmowanie oraz wysyłanie korespondencji oraz przesyłek za pomocą poczty tradycyjnej oraz elektronicznej,
 • obsługa łączy telefonicznych Inspektoratu,
 • przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji i kierowanie do właściwych komórek Inspektoratu,
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą samochodów służbowych Inspektoratu, w tym prowadzenie kart drogowych, ubezpieczeń komunikacyjnych, okresowych przeglądów technicznych, naprawy i remont sprzętu i aparatury

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • kontakt z klientem zewnętrznym,
  użytkowanie sprzętu biurowego

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Miejsce wykonywania pracy- parter bez barier komunikacyjnych,
  I piętro nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
  budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywnosć, punktualność, dobra organizacja pracy

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi urządzeń IT

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  07-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  3-go Maja 20
  56-400 Oleśnica

Inne informacje:


  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne będą poinformowani. Zebrane oferty nie będą odsyłane, zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71 314 26 11.