Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw organizacyjnych
 • w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym, Kadr i Zamówień Publicznych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
  ul. Traugutta 25
  90-113 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie i dokonywanie zakupów towarów i usług zapewniających właściwe funkcjonowanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, w tym przeprowadzanie rozeznania rynku, szacowanie wartości zamówienia, sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, opracowywanie projektu umowy oraz uczestniczenie w postępowaniach przetargowych;
 • sprawdzanie i opisywanie pod względem merytorycznym dokumentów księgowych (faktur i rachunków);
 • sporządzanie projektów zarządzeń wewnętrznych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, w tym projektów regulaminów i instrukcji wewnętrznych;
 • prowadzenie zbioru i ewidencji wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska aktów prawnych;
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej i systemem zarządzania ryzykiem w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa;
  – użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
  – oświetlenie naturalne i sztuczne;
  – wykonywanie zadań pod presją czasu;
  – częste kontakty z klientem zewnętrznym, prowadzenie spotkań/negocjacji/ustalanie warunków umowy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na XI bądź XII piętrze;
  – przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich;
  – windy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych;
  – niedostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych;
  – praca przy komputerze oraz użyciu urządzeń biurowych (faks/ksero/skaner).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie bądź wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych;
  • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych;
  • Znajomość podstaw rachunkowości budżetowej;
  • Znajomość zasad techniki prawodawczej;
  • Znajomość przepisów prawa z zakresu:
  • ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy o służbie cywilnej;
  • Umiejętność redagowania pism urzędowych i stosowania prawa w praktyce;
  • Umiejętność odnajdywania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych zadań;
  • Umiejętność sprawnej obsługi komputera w zakresie MS Office, poczty elektronicznej i Internetu;
  • Komunikatywność, umiejętność negocjowania i wysoka kultura osobista;
  • Terminowość, rzetelność i samodzielność;
  • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;
  • Umiejętność planowania i współpracy;
  • Odporność na stres.

wymagania dodatkowe

 • mile widziane doświadczenia zawodowe w administracji publicznej w obszarze organizacyjnym;
 • wykształcenie profilowane w zakresie ekonomicznym, technicznym, administracyjnym bądź związanym z zarządzaniem i marketingiem;
 • znajomość jednego z obowiązujących w UE języków obcych;
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • umiejętności interpersonalne m.in. umiejętność pracy w zespole;
 • prawo jazdy kat. B,
 • pozytywne podejście do klienta,
 • umiejętność obsługi elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
  ul. Traugutta 25
  90-113 Łódź
  sekretariat: XII piętro pokój nr 1214
  Na kopercie dopisek: „Oferta pracy w służbie cywilnej nr ogłoszenia 168860.”

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie testu wiedzy i/lub rozmowie kwalifikacyjnej.
  Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty odrzucone mogą być odebrane w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia informacji
  o wyniku naboru, w pok. 1209 (XII piętro) siedziby RDOŚ w Łodzi.
  Pozostałe oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Mile widziane oferty osób niepełnosprawnych.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (42) 665-03-74.