Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi finansowo-księgowej
 • w Wydziale Budżetu i Finansów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  ul. Dąbrowskiego 79
  60 -529 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie prac związanych z planowaniem budżetu w układzie zadaniowym, prowadzenie ewidencji oraz sprawozdawczości wydatków Regionalnej Dyrekcji w Poznaniu w układzie tradycyjnym i zadaniowym,
 • prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń krajowych i zagranicznych podróży służbowych, dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych oraz wprowadzanie ich do systemu finansowo-księgowego,
 • prowadzenie ewidencji, aktualizacji, rejestracji i oznakowania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, uzgadnianie stanu środków trwałych i wyposażenia ze stanem księgowym w celu zgodności sald, sporządzanie roczne sprawozdań o stanie ruchu środków trwałych do Głównego Urzędu Statystycznego,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
  zagrożenie korupcją,
  krajowe wyjazdy służbowe,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – brak toalet dla niepełnosprawnych ,
  – brak drzwi o odpowiedniej szerokości dla wózków inwalidzkich ,
  – wejście na parterze niedostosowane do potrzeb osób o ograniczonych funkcjach ruchowych ,
  – budynek wyposażony w windę osobową ,
  – siedziba urzędu mieści się na XII i XIII piętrze budynku ,
  – dostępność światła dziennego oraz sztucznego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajmość przepisów z zakresu rachunkowości,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność obsługi komputera: Microsoft Word i Excel,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie kierunkowe w zakresie rachunkowości,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • efektywna komunikacja,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • umiejętność dostosowywania się do zmian,
 • umiejętność przekazania informacji,
 • minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  08-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  ul. Dąbrowskiego 79
  60-529 Poznań

Inne informacje:

  Na kopercie prosimy podać nr ogłoszenia .
  Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie
  zniszczone.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą elektroniczną .
  W przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne komisja dokonuje analizy merytorycznej dokumentów aplikacyjnych i w wyniku preselekcji wyłania kandydatów , najbardziej odpowiadających wymaganiom określonym dla danego stanowiska pracy, do kolejnych etapów naboru .
  Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Prosimy o składanie dokumentów w języku polskim.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.