Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. H. Sienkiewicza 3
  00-015 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz opinii ustalających zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem postanowień uzgadniających warunki realizacji dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których został stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • przygotowywanie opinii o dokumentach (m.in. o kartach informacyjnych i raportach,
 • oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), na prawach inspektora z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, w postępowaniach związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
 • tworzenie i aktualizacja bazy danych zawierającej informacje o prowadzonych postępowaniach w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, w tym danych,
 • dokumentacji sporządzonej w ramach tych postępowań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – oświetlenie naturalne i sztuczne.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek w starej kamienicy może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska,
  • umiejętność komunikowania się i pracy w zespole,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • odpowiedzialność,
  • umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows).

wymagania dodatkowe

 • minimum 3 miesiące doświadczenia w administracji publicznej,
 • przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość Dyrektywy Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,
 • asertywność,
 • kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  H. Sienkiewicza 3
  00-015 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie: numer ogłoszenia)

Inne informacje:

  – dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem numer ogłoszenia i nazwa stanowiska,
  – oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjne zniszczone (za termin złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego – placówki krajowej lub termin złożenia do kancelarii RDOŚ),
  – wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
  – do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego,
  – informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Urzędu w zakładce „Praca”,
  – kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 556-56-12.

  UWAGA
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.