Urząd Morski w Słupsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw monitorowania ruchu morskiego
 • w Inspektoracie Monitorowania Ruchu Morskiego w Ustce

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Morski w Słupsku
  al. Sienkiewicza 18
  76-200 Słupsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ustka
 • 76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitorowanie w sposób ciągły polskich obszarów morskich;
 • Nadzorowanie przestrzegania przez statki ustanowionego przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) systemu rozgraniczenia ruchu TSS;
 • Prowadzenie serwisu informacyjnego, w którym z określoną częstotliwością nadawane są prognozy pogody oraz ostrzeżenia nawigacyjne;
 • Gromadzenie, analiza i przekazywanie informacji o sytuacji i zdarzeniach w polskich obszarach morskich i portach: Dyrekcji, zainteresowanym komórkom Urzędu, Ministerstwu oraz służbom i instytucjom współpracującym z Urzędem;
 • Obsługa komputerowych systemów teleinformatycznych: SafeSeaNet, CleanSeaNet, SWIBŻ, PHICS;
 • Prowadzenie ciągłego nasłuchu radiowego na odpowiednich częstotliwościach;
 • Pośredniczenie przy użyciu wszystkich dostępnych środków łączności w przekazywaniu wszelkich informacji w trakcie prowadzonych akcji zwalczania zagrożeń sztormem, powodzią i zalodzeniem;
 • Uczestniczenie w służbie asysty morskiej (MAS) zgodnie z przepisami Międzynarodowej Organizacji Morskiej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w równoważnym (12 – godzinnym) systemie czasu pracy a także w nocy, w soboty, niedziele i święta.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze, stały nasłuch radiowy, występują bariery architektoniczne, praca na piętrze, schody, brak windy i podjazdu, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 12 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku oficera pokładowego lub co najmniej 1 rok na stanowisku operatora VTS
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym albo wykształcenie wyższe i kurs operatora VTS albo wykształcenie wyższe o specjalności inżyniera ruchu morskiego;
  • świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu, świadectwo radarowe ARPA lub świadectwo operatora VTS;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym;
  • umiejętność biegłej obsługi komputera – Windows

wymagania dodatkowe

 • umiejętność dostosowania się do pracy w godzinach nocnych i w dni świąteczne
 • umiejętność pracy w zespole;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Morski
  Sienkiewicza 18
  76-200 Słupsk

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mailowy. Wszystkie oświadczenia (wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu) muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Oferty niekompletne oraz złożone i uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego – data wpływu do Urzędu nie później niż trzy dni od daty określającej termin składania dokumentów). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym będą powiadomieni e-mailem i/lub telefonicznie. Postępowanie rekrutacyjne będzie polegało na rozwiązaniu pisemnego testu z wiedzy merytorycznej i znajomości języka angielskiego. Z osobami, które zaliczą test pisemny na poziomie minimum 60% zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O ostatecznym wyborze kandydata zadecyduje Dyrektor Urzędu. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego, zostaną odesłane w terminie 30 dni od daty zakończenia naboru.