Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych
 • w Oddziale Terenowym w Poznaniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02 – 305 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Oddział Terenowy Urzędu Transportu Kolejowego
  al. Niepodległości 8
  61-875 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych, użytkowników bocznic kolejowych, producentów i dystrybutorów wyrobów przeznaczonych do stosowania w kolejnictwie – w szczególności w zakresie nadzoru technicznego, spełnienia warunków technicznych, diagnostycznych, organizacyjnych i wymogów eksploatacyjnych związanych z bezpiecznym eksploatowaniem linii kol.;
 • udział w kontrolach tematycznych zlecanych przez Prezesa UTK w sprawach aktualnie występujących zagrożeń w celu wyeliminowania występujących nieprawidłowości w eksploatacji nawierzchni infrastruktury i budowli kolejowych;
 • opracowywanie wniosków pokontrolnych i środków zaradczych wynikających z przeprowadzanych kontroli oraz kontrolowanie ich realizacji;
 • opiniowanie treści przepisów wewnętrznych, w szczególności dotyczących budowli kolejowych;
 • przeprowadzanie kontroli dotyczących realizacji wniosków profilaktycznych i zaradczych, wynikających z badań okoliczności i przyczyn wypadków kolejowych;
 • rozpoznawanie miejsc zagrożonych lub narażonych na powstanie wypadku, a także mechanizmów, które powodują zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w celu wnioskowania do Prezesa UTK o wydanie decyzji wstrzymującej ruch lub wprowadzającej ograniczenie eksploatacji na liniach i bocznicach kolejowych w razie stwierdzenia tych zagrożeń;
 • współudział w sporządzaniu okresowych sprawozdań dotyczących oceny stanu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym dokonywanych na podstawie realizowanych kontroli i przeprowadzanych analiz;
 • współpraca z Departamentem Nadzoru i Departamentem Bezpieczeństwa Kolejowego w zakresie realizacji zadań określonych w obowiązujących przepisach.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Zagrożenie korupcją.
  Krajowe wyjazdy służbowe – udział w kontrolach.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.
  W budynku brak wind oraz podjazdów dla wózków.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień dotyczących budowy i eksploatacji budowli kolejowych;
  • znajomość prawodawstwa z zakresu transportu kolejowego;
  • znajomość zagadnień dotyczących organizacji i funkcjonowania transportu kolejowego;
  • umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office;
  • znajomość KPA;
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w tym zakresie.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie transportu kolejowego;
 • studia podyplomowe w zakresie transportu kolejowego;
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze transportu kolejowego;
 • uprawnienia w zakresie stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego;
 • uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego w specjalności: węzły, stacje i linie kolejowe;
 • znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  15-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02 – 305 Warszawa
  z podaniem numeru ogłoszenia 170054
  Zachęcamy kandydatów do wypełniania i przesyłania ankiety rekrutacyjnej dostępnej na stronie internetowej Urzędu: www.utk.gov.plInne informacje:

  Urząd Transportu Kolejowego jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
  Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o wykonywaniu prac zleconych, zaświadczenia o odbywaniu staży/praktyk/wolontariatu, itp.).
  W przypadku przedstawienia dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna wraz ze sprawdzeniem umiejętności obsługi komputera.
  Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru oraz poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie, miejscu oraz o technikach i metodach naboru.

  Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata/kandydatki zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/kandydatki.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.utk.gov.pl/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 749 15 20.

  Więcej informacji na temat naborów do służby cywilnej można znaleźć na stronie: https://www.utk.gov.pl/pl/urzad/zatrudnienie-w-utk/informacje-ogolne/4740,informacje-ogolne.html