Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw administracyjno-finansowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Konarskiego1, 85-066 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów finansowych będących podstawą zobowiązań finansowych
 • Analizowanie, monitorowanie i uzgadnianie dochodów oraz wydatków, ich ewidencjonowanie w celu dostarczenia danych do wykonania budżetu w układzie zadaniowym
 • sporzadzanie raportów kasowych, dokonywanie operacji bankowych
 • Realizowanie zakupów, materiałów i wyposażenia, prowadzenie gospodarki środków trwałych
 • prowadzenie archiwum zakładowego
 • Monitorowanie oraz wprowadzanie i przekazywanie danych finansowych do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w celu bieżącej obsługi budżetu
 • Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych.
 • Wystawianie dokumentów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w podstawowym 8 godzinnym wymiarze czasu
  – praca biurowa przy komputerze i praca terenowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – wejście schodami

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne o specjalności finanse i rachunkowość
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w dziedzinie księgowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość aktów prawnych o finansach publicznych
  • znajomość prowadzenia archiwum
  • umiejętność obsługi komputera (MS Office, Exel)
  • praca w jednostkach administracji publicznej zwiazanej ze sprawami finansowymi

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  05-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
  Konarskiego 1/3
  85-066 Bydgoszcz
  pok. 213, budynek C, tel. 523204230

Inne informacje:

  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.52 3204230.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty tj. życiorys, list motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.