Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw rozliczanych mandatów karnych
 • w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 39/15

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów finansowych będących rozliczeniami z nałożonych mandatów karnych oraz załączonych do nich odcinków mandatów karnych
 • zatwierdzanie poprawności wypełnianych druków i dokonanych rozliczeń za mandaty karne
 • wyjaśnianie nieprawidłowości na drukach mandatów karnych kredytowanych
 • ewidencjonowanie wg urzędów skarbowych oraz wg dat dokumentów dotyczących wystawionych tytułów wykonawczych, wniosków o umorzenie postępowań egzekucyjnych, zwróconych przez urzędy skarbowe tytułów wykonawczych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
  – zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą Urzędu
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
  – konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazania lub odebrania dokumentów
  – stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych, wymagana komunikatywność

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się na V piętrze budynku biurowego
  – budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
  – drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
  – stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
  – pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych
  – dojazd do budynku możliwy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: kpa, o finansach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o rachunkowości, o ochronie danych osobowych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • znajomość rozporządzeń: w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia
  • biegła znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)
  • umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, radzenie sobie ze stresem, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy z klientem zewnętrznym

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie o profilu ekonomicznym lub administracyjnym
 • doświadczenie w pracy biurowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  01-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  z podaniem w ofercie nr ref. 39/15
  lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
  z podaniem w ofercie nr ref. 39/15

Inne informacje:

  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW
  (http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/oswiadczenie_do_naboru_nowe_0.pdf)
  Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
  Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
  Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2000-2100 zł.
  Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91 oraz 61 854 11 87.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.