Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi

 • Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Delegaturze w Skierniewicach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Gdańska 38
  90-730 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Skierniewice
 • 96-100 Skierniewice
  ul. Jagiellońska 29

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań kontrolnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • sporządzanie protokołów kontroli,wystąpień pokontrolnych i innych dokumentów związanych z czynnościami służbowymi,
 • opracowywanie sprawozdań, informacji zbiorczych dotyczących wyników kontroli problemowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa z koniecznością wyjść/wyjazdów służbowych w teren,
  – praca wymagająca koncentracji,
  – stres związany z prowadzeniem postępowania kontrolnego,
  – zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie;
  oświetlenie naturalne, sztuczne;
  niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętność zwięzłego redagowania tekstów,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • komunikatywność,
  • predyspozycje do pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe,
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B, znajomość topografii województwa,
 • aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy i zaświadczeń uprawniających do zaliczenia danego okresu do stażu pracy.

Termin składania dokumentów:

  13-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
  Gdańska 38
  90-730 Łódź

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie brutto: około 1.800,00 zł.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą poinformowani o terminie jego przeprowadzenia. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 632-25-51