Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu

 • Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kontroli
 • w Wydziale Nadzoru Rynku i Usług

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. 1 Maja 1
  45 – 068 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrole przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów regulujących obrót towarowy i bezpieczeństwa towarów oraz usług,
 • kontrole jakości paliw ciekłych na stacjach paliw i w hurtowniach,
 • znajomość aktów prawnych obowiązujących w obrocie handlowym,
 • opracowywanie materiałów pokontrolnych,
 • uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez UOKiK oraz zakładowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana poza siedzibą urzędu (kontrole na terenie woj. opolskiego oraz w przypadku kontroli jakości paliw wyjazdy poza woj. opolskie w godzinach popołudniowych i wieczornych). Praca wymagająca koncentracji. Współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, konsumentami oraz przedsiębiorcami. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon i faks.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy usytuowane na III piętrze budynku, w pomieszczeniu wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek, w którym mieści się Inspektorat nie jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – wejście po schodach, brak windy, podjazdów, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie mechaniczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości powyżej 3 m. oraz w oparach paliw,
  • znajomość obsługi biurowych programów komputerowych,
  • prawo jazdy kat. B,

wymagania dodatkowe

 • zdolność analitycznego myślenia,
 • łatwość pisemnego formułowania opinii, wniosków i informacji,
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu, dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  06-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
  1 Maja 1
  45-068 Opole

Inne informacje:

  Na postępowanie rekrutacyjne zostaną zaproszone osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu drogą elektroniczną lub telefoniczną.
  W związku z przypadkami umieszczania ogłoszeń o pracę na portalach internetowych, bez naszej wiedzy i zgody, które to ogłoszenia zawierają liczne błędy i nieścisłości prosimy o weryfikację treści niniejszych ogłoszeń za stroną internetową: http://dsc.kprm.gov.pl/ogloszenia-o-naborze lub https://bipwiih.e-wojewoda.pl/pl/c/strona-glowna.html. Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatami do pracy.
  O wynikach rekrutacji zostaną powiadomione osoby, które pozytywnie przeszły poszczególne etapy naboru.
  Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM i urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Inspektoratu.
  Przewidywane wynagrodzenie brutto w granicach od 1.800,- zł do 1.850,- zł.