Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kontroli
 • w Delegaturze w Pile

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Aleje Marcinkowskiego 3 60-967 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Piła
 • 64-920 Piła, ul. Dzieci Polskich 26

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współuczestnictwo w kontrolach produktów znajdujących się lub przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu handlowego oraz usług w celu zapewnienia odpowiedniej jakości oraz bezpieczeństwa produktów i usług,
 • pomoc w przygotowaniu zakresu kontroli w celu jej prawidłowego przeprowadzenia,
 • współuczestnictwo i pomoc przy analizie i opracowaniu ustaleń kontroli, w celu właściwego jej wykorzystania,
 • pomoc przy opracowywaniu danych do informacji i sprawozdań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca zarówno w biurze jak i w terenie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Komputer

  Inne
  Wysokość wynagrodzenia brutto/miesięcznie 1950,67 zł

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie techniczne, wyższe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  07-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
  Aleje Marcinkowskiego 3
  60-967 Poznań

Inne informacje:

  Test obejmuje zagadnienia ze znajomości:- ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej ( Dz. U. 2014, poz. 148 ze zm.)- ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. 2015, poz. 584)-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267 ze zm.) Na stronie Inspektoratu znajdują się wzory oświadczeń. Oświadczenia należy dołączyć do aplikacji.