Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw do spraw kontroli jakości artykułów rolno-spożywczych
 • w Wydziale Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  85-039 Bydgoszcz, ul. Hetmańska 28

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym w obrocie z zagranicą

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w terenie – obszar województwa kujawsko-pomorskiego, wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w biurze – praca z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, praca w kontakcie z przedstawicielami podmiotów kontrolowanych, praca w terenie – dojazdy samochodem służbowym, budynek czteropiętrowy – brak windy, brak podjazdów

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie rolnicze, wyższe rolnicze – technologia żywności i żywienie człowieka, rolnictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji zespolonej związanej z kontrolą owoców i warzyw
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność rozumienia, analizowania i stosowania przepisów prawa
  • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows oraz edytor tekstu, excel, arkusza kalkulacyjnego i bazy danych,
  • prawo jazdy kat.B

wymagania dodatkowe

 • znajomość mechanizmów wycofywania z rynku niektórych owoców i warzyw w ramach ustanowionych tymczasowych, nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  Hetmańska 28
  85-039 Bydgoszcz

Inne informacje:

  Z dopiskiem „Oferta pracy”. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru (test kompetencji i rozmowa kwalifikacyjna), o czym zostaną powiadomieni telefonicznie. Przewidziane wynagrodzenie brutto: 900,- zł