Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie

 • Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw do spraw kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • w Wydziale Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Św. Sebastiana 9
  31-049 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków i teren woj. małopolskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola i ocena artykułów rolno-spożywczych w celu ustalenia zgodności z przepisami prawa i deklaracją producenta,
 • prowadzenie doraźnych działań kontrolnych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • sporządzanie protokołów i innej dokumentacji z przeprowadzonych kontroli lub ocen jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej,
 • opracowywanie projektów informacji o wynikach kontroli w celu sporządzenia sprawozdawczości dla jednostek nadrzędnych oraz opracowywanie projektów dokumentów w celu prowadzenia postępowania administracyjnego przez Wojewódzkiego Inspektora,
 • archiwizacja dokumentów Wydziału Kontroli i przekazanie akt spraw do Archiwum zakładowego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w WIJHARS.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w terenie,
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrzynych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w biurze-praca z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
  – praca w terenie-dojazdy na kontrole samochodem służbowym i innymi środkami komunikacji,
  – budynek dwupiętrowy-brak windy, brak podjazdów.

  Inne
  Wynagrodzenie brutto 1750 zł.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie (towaroznawstwo)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
  • dyspozycyjność dotycząca częstych wyjazdów służbowych na terenie województwa małopolskiego z koniecznością umiejętności prowadzenia samochodu służbowego,
  • prawo jazdy kategorii B- czynne.

wymagania dodatkowe

 • mile widziane wykształcenie wyższe w zakresie towaroznawstwa,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność,
 • odporność na stres,
 • język angielski komunikatywny.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  19-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  ul. św. Sebastiana 9
  31-049 Kraków

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.