Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi

 • Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożyczych
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w wydziale Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  90-730 Łódź
  ul. Gdańska 38

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź i województwo łódzkie
 • 90-730 Łódź, ul. Gdańska 38, oraz województwo łódzkie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie kontroli i sporządzanie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej, w tym projektów decyzji w zakresie merytorycznym,
 • kontrola prawidłowości klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP,
 • kontrola jakości handlowej mięsa drobiowego, kontroli jakości handlowej jaj,
 • kontrola jakości handlowej przetworów mięsnych,
 • kontrola prawidłowości chowu i tuczu gęsi owsianej,
 • wykonywanie oceny jakosci handlowej artykułów rolno spożywczych,
 • prowadzenie sprawozdawczości w bazach danych,
 • opracowywanie informacji zbiorczych z wykonanych kontroli.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Inspektoratu oraz prowadzenie kontroli i inspekcji w terenie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w terenie i w halach produkcyjnych, z komputerem i urządzeniami pomiarowymi, może wystąpić brak wind i podjazdów, schody, prowadzenie nieetatowe samochodu osobowego kat. B

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe wyższe w kierunkach nauk o żywności (w tym technologia spożywcza, biotechnologia spożywcza, towaroznawstwo żywności.
 • prawo jazdy kat. B, doświadczenie w prowadzeniu samochodu (codzienne wyjazdy w teren)

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B
  • posiadanie książeczki sanitarnej (kontakt z żywnością)

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego,
 • dobra znajomość komputera (MS office),
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres przy prowadzeniu kontroli,
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi
  ul Gdańska 38
  90-730 Łódź

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Kandydaci spełniający wymagania określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu \naboru. Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kontroli pod nr tel. 42/636-62-40 wew. 17