Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

 • Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ochrony roślin i nasiennictwa
 • w Oddziale w Augistowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  15-703 Białystok ul. Zwycięstwa 26 B

Miejsce wykonywania pracy:

 • Augustów
 • 16-300 Augustów ul. Portowa 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli gospodarstw w zakresie prawidłowości stosowania środków ochrony roślin
 • wykonywanie kontroli podmiotów prowadzących obrót środkami ochrony roślin i materiałem siewnym
 • prowadzenie kontroli jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań opryskiwaczy
 • pobieranie prób płodów rolnych do badań laboratoryjnych oraz na pozostałości środków ochrony roślin

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • •praca w terenie, na polach, magazynach
  •kontrole wykonywane w sklepach, magazynach, przechowalniach
  •wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób
  •kontakt z klientem zewnętrznym
  •praca biurowo – administracyjna

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • •praca na trzecim piętrze, brak windy
  •toalety nieprzystosowane przystosowane dla niepełnosprawnych
  •konieczność prowadzenia samochodu służbowego
  •praca przy komputerze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień związanych z ochroną roślin i nasiennictwem
  • umiejetnosć obsługi komputera
  • posiadanie prawa jazdy kat. B
  • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • 1 rok pracy w jednostkach związanych z ochroną roślin i nasiennictwem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy.
 • kopia prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

  28-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  Zwycięstwa 26 B
  15-959 Białystok

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 1800 zł. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnym etapie naboru. Oferty, które wpłynęły po terminie (liczy się data stempla pocztowego), nie zawierają kompletu dokumentów, nie posiadają odręcznych podpisów lub nie spełniają wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu nie biorą udziału w procedurze kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 652 11 54