Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw nasiennictwa
 • Dział Nadzoru Nasiennego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
  ul. Kołobrzeska 11
  10-444 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencja przedsiębiorców, dostawców, i rolników prowadzących obrót materiałem siewnym,
 • rolnictwo ekologiczne,
 • sprawozdawczość z obrotu materiałem siewnym,
 • ewidencja i drukowanie etykiet/paszportów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa (użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy komputerze)
  – wyjazdy służbowe,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o nasiennictwie i aktów wykonawczych,
  • znajomość ustawy o ochronie roślin i aktów wykonawczych,
  • znajomość zagadnień z zakresu uprawy roślin i nasiennictwa.
  • znajomość ustawy o rolnictwie ekologicznym.
  • prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia prawa jazdy.

Termin składania dokumentów:

  08-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  Kołobrzeska 11
  10-444 Olsztyn

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji naboru istnieje możliwość odbioru dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 538-88-22. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.