Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Oddziale w Gnieźnie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat
  Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  ul. Grunwaldzka 250 B
  60-166 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gniezno
 • Wojewódzki Inspektorat
  Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  Oddział w Gnieźnie
  ul. Kiszkowska 7
  62-200 Gniezno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pobieranie prób materiału siewnego,
 • pobieranie i badanie prób roślin, produktów, podłoży i gleby,
 • przeprowadzanie oceny polowej plantacji nasiennych i szkółkarskich,
 • przeprowadzanie oceny stanu fitosanitarnego roślin i miejsc uprawy,
 • kontrola stanu fitosanitarnego roślin, produktów roślinnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa (użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy komputerze),
  – praca fizyczna w terenie związana z pobieraniem prób do badań,
  – praca poza siedzibą urzędu,
  – kontakty z trudnym klientem urzędu podczas kontroli – przedsiębiorcami, rolnikami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały do pracy – komputer, drukarka,
  – bariery architektoniczne: brak wind, podjazdów, toalet dla niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe rolnicze lub ogrodnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, w obszarze związanym z rolnictwem
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o ochronie roślin i ustawy o nasiennictwie oraz aktów wykonawczych,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera,
  • prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, odpowiedzialność.
 • ukończone szkolenie z zakresu służby przygotowawczej w służbie cywilnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  Grunwaldzka 250 B
  60-166 Poznań
  Kadry

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu (decyduje data stempla pocztowego).
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 061/8605920.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.