Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie

 • Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw nadzoru fitosanitarnego
 • w Oddziale w Przeworsku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
  ul. Langiewicza 28
  35-101 Rzeszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Przeworsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli fitosanitarnych roślin, produktów roślinnych, przedmiotów,
 • prowadzanie spraw związanych z wydawaniem świadectw fitosanitarnych eksportu i reeksportu,
 • prowadzenie kontroli dokumentów u przedsiębiorców produkujących, przechowujących, składujących i przemieszczających rośliny, produkty roślinne lub przedmioty,
 • pobieranie prób roślin, produktów, podłoży i gleby do badań laboratoryjnych,
 • ustalanie terminów i metod zwalczania organizmów szkodliwych,
 • przygotowywanie dokumentów oraz niezbędnych danych w celu wydania decyzji administracyjnej z zakresu nadzoru fitosanitarnego,
 • wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu zagadnień fitosanitarnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca biurowo- terenowa,
  -występują częste wyjazdy w teren,
  -prowadzenie samochodu służbowego ,
  -praca przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
  – obsługa urządzeń biurowych
  ( komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, fax),
  – kontakt z klientem zewnętrznym i wewnętrznym,
  – kontakt z środkami ochrony roślin i nasionami zaprawionymi,
  – praca na wysokości do 3 metrów

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze
  budynku w którym mieści się Oddział w Przeworsku WIORIN w Rzeszowie,
  – budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się / wąskie ciągi komunikacyjne/,
  – budynek nie posiada windy, ciągi dla pieszych nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  – pomieszczenia sanitarno- higieniczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  -przy budynku brak miejsca parkingowego

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji rządowej lub samorządowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o ochronie roślin oraz przepisów wykonawczych,
  • znajomość ustawy o środkach ochrony roślin oraz przepisów wykonawczych,
  • znajomość ustawy o nasiennictwie oraz przepisów wykonawczych,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • prawo jazdy kat.B

wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze rolnictwa lub ochrony roślin i nasiennictwa

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe ( rodzaj i długość),
 • kopia prawa jazdy,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  Langiewicza 28
  35-101 Rzeszów

Inne informacje:

  Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie; wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu: http://piorin.gov.pl/pk-ogloszenia/pk-praca/.
  Tylko osoby których oferty spełniły wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
  Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób.
  Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składnia dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Proponowana wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto: 1.750,00 zł.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.17-850-03-77