Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw fitosanitarnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
  Ul. Żółkiewskiego 17
  05-075 Warszawa Wesoła
  tel. 22 773 5908

Miejsce wykonywania pracy:

 • Grójec
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
  Oddział w Grójcu
  ul. Mogielnicka 28
  05-600 Grójec
  tel. 48 664 25 38

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie kontroli zdrowotności roślin, produktów roślinnych i przedmiotów do badań,
 • pobieranie prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów do analiz labor.,
 • wykonywanie kontroli fitosanitarnej eksportu i reeksportu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie oddziału, możliwa poza oddziałem, stres związany z obsługą klienta.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy monitorze ekranowym min. 4 godz. dziennie, kserokopiarka, fax, pomieszczenia nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentów potwierdzających wszystkie okresy zatrudnienia oraz posiadane kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  18-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  Żółkiewskiego 17
  05-075 Warszawa

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  przewidziane wynagrodzenie brutto 1800 zł. Będziemy kontaktować się tylko z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszych etapów ( koniecznie prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej). Brak odpowiedzi do 25.06.2015 roku będzie równoznaczna z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.