Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

 • Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw nasiennictwa

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Piłsudskiego 15-17
  50-044 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Strzelin
 • ul. Ząbkowicka 31
  57-100 Strzelin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ocena polowa plantacji nasiennych: przyjmowanie wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego i szkółkarskiego, przeprowadzanie kwalifikacji polowych, pobieranie prób do badań laboratoryjnych do oceny tożsamości odmianowej i oceny cech zewnętrznych materiału siewnego;
 • nadzór nad obrotem materiałem siewnym: przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym i podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym, kontrola punktów obrotu materiałem siewnym i szkółkarskim, sprawdzanie wykonania decyzji administracyjnych, pobieranie prób materiału siewnego będącego w obrocie do badań;
 • kontrola akredytowanych próbobiorców i kwalifikatorów polowych;
 • kontrola przedsiębiorców wytwarzających i prowadzących obrót materiałem siewnym w zakresie prawidłowości składanych przez nich informacji o wprowadzonym do obrotu materiale siewnym;
 • kontrola przedsiebiorców dokonujących przewozu materiału siewnego z państw trzecich;
 • wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu ochrony roślin i nasiennictwa;
 • kontrola wytwarzania materiału szkółkarskiego;
 • sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu obrotu i wytwarzania materiału siewnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowo-terenowa, częste kontakty zewnętrzne, kontakt z czynnikami alergizującymi, wysiłek fizyczny przy pobieraniu prób.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca na I piętrze budynku, brak windy, brak podjazdów, wejście po schodach, poruszanie się samochodem służbowym, praca z komputerem.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • pełna znajomość ustawy o ochronie roślin i ustawy o nasiennictwie,
  • znajomość obsługi komputera,
  • prawo jazdy kat. B (doświadczenie w prowadzeniu samochodu),
  • komunikatywność,
  • niekonfliktowość.

wymagania dodatkowe

 • 2 lata doświadczenia w rolnictwie lub w administracji,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających pracę,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopia prawa jazdy,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  ul. Piłsudskiego 15-17
  50-044 Wrocław


Inne informacje:


  – o terminie ważności oferty decyduje data stempla pocztowego lub wpływu do sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
  – oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 30 dni od zakończenia rekrutacji, jeżeli wcześniej nie zostaną odebrane przez kandydatów,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 071/371-84-35.