Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

 • Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kontroli w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem
 • w Wydziale Inspekcji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
  ul. Nysy Łużyckiej 42
  45-035 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kędzierzyn-Koźle
 • ul. Karola Miarki 1/10
  47-220 Kędzierzyn-Koźle

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie prac inspekcyjno-kontrolnych, rejestrowanie i interpretacja tych prac dotyczących całokształtu zagadnień związanych z ochroną powietrza, a w szczególności prowadzenie kontroli w zakładach
 • Przestrzeganie i nadzór nad przestrzeganiem właściwych metod prowadzenia pomiarów emisji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie w celu otrzymania wiarygodnego wyniku pomiaru umożliwiającego przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie dotrzymywania warunków określonych w przepisach prawa i w pozwoleniach
 • Przygotowywanie projektów dokumentów pokontrolnych w celu wyegzekwowania od podmiotów oraz od organów administracji przestrzegania przepisów prawa, a w stosunku do podmiotów również obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych
 • Opracowywanie wniosków z przeprowadzonych prac inspekcyjnych, w tym interpretacji wyników pomiarów, zarządzeń pokontrolnych, decyzji, projektów wystąpień do organów Prokuratury oraz Sądów Rejonowych, współpraca z organami samorządowymi w zakresie ochrony powietrza w celu oceny prawidłowości funkcjonowania przepisów ochrony środowiska
 • Przygotowanie projektów dokumentów administracyjnych w tym projektów decyzji nakładających kary pieniężne za nieprzestrzeganie warunków użytkowania środowiska oraz dotyczących kosztów kontroli w zakresie ochrony powietrza w celu prowadzenia egzekucji należności przez służby finansowe WIOŚ
 • Sporządzanie projektu planu rocznego i kwartalnych planów kontroli Wydziału Inspekcji w celu realizacji wytycznych określonych przez GIOŚ oraz realizacji zadań z zakresu kontroli przestrzegania prawa ochrony środowiska
 • Sprawdzanie poprawności decyzji udzielających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w ramach kontroli podmiotów gospodarczych w celu wyeliminowania niezgodności z przepisami prawa.
 • Weryfikacja sprawozdań PRTR w celu sprawdzenia ich poprawności.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Krajowe wyjazdy służbowe
  2. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych
  3. Zagrożenie korupcją
  4. Praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne- w szczególnie trudnych warunkach, w tym: wizytacje instalacji produkcyjnych o różnym charakterze (również w miejscach trudnodostępnych).
  5. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
  6. Korzystanie z samochodu służbowego i środków komunikacji publicznej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe
  Bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, skarpach, terenach zalewowych, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie w zakresie ochrony środowiska, farmaceutyczne lub chemia
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony środowiska
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych
  • Znajomość ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji i przepisów wykonawczych
  • Znajomość ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i przepisów wykonawczych
  • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i Kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów wykonawczych
  • Znajomość ustawy o Planowaniu przestrzennym, Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
  • Znajomość ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach i przepisów wykonawczych
  • Znajomość ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową i przepisów wykonawczych
  • Znajomość technik i technologii stosowanych w procesach oczyszczania gazów odlotowych
  • Znajomość podstawowych procesów związanych z emisją pyłów i gazów do środowiska
  • dyspozycyjność
  • komunikatywność
  • umiejętność obsługi komputera (Ms Office Excel, skanera, poczty e-mail i Internetu)
  • Prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe techniczne – inżynieria środowiska- o specjalności inżynieria ochrony powietrza lub chemia
 • Język angielski na poziomie B1
 • Umiejętność sporządzania syntetycznych informacji oraz raportów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Termin składania dokumentów:

  06-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
  Nysy Łużyckiej 42
  45-035 Opole

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem : „Nabór na stanowisko Inspektor ds. kontroli Kędzierzyn-Koźle”. Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne drogą elektroniczną lub telefoniczną. Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatami do pracy.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:1.800,00 zł
  Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  W ciągu 1 miesiąca od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów w siedzibie WIOŚ w Opolu (pok. 212). Nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 77 453-99-06, 77 453-00-69 lub 77 402-11-51.