Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

 • Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ds. kontroli w zakresie ochrony środowiska (REACH) i ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem
 • w Wydziale Inspekcji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
  ul. Nysy Łużyckiej 42
  45-035 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie prac inspekcyjno-kontrolnych, rejestrowanie i interpretacja tych prac dotyczących całokształtu zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz z substancjami i preparatami chemicznymi w nadzorowanych zakładach, a w szczególności prowadzenie kontroli w zakładach w celu sprawdzenia realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa i decyzji administracyjnych.
 • Przestrzeganie i nadzór nad przestrzeganiem właściwych metod prowadzenia dokumentacji związanej z produkcją, wykorzystaniem i obrotem substancjami i preparatami chemicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 • Opracowywanie wniosków z przeprowadzonych prac kontrolno- inspekcyjnych, zarządzeń pokontrolnych, decyzji, projektów wystąpień do organów Prokuratury oraz Sądów Rejonowych, współpraca z organami samorządowymi w zakresie substancji preparatów chemicznych w celu ograniczenia lub likwidacji naruszeń oraz ukarania winnych stwierdzonych naruszeń.
 • Sprawdzanie, weryfikacja sprawozdań PRTR (krajowy rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń) w ramach kontroli podmiotów gospodarczych w celu sprawdzenia ich poprawności.
 • Przygotowywanie projektów administracyjnych w tym projektów decyzji nakładających kary pieniężne za nieprzestrzeganie warunków użytkowania środowiska oraz dotyczących kosztów kontroli w zakresie substancji i preparatów chemicznych w celu wymierzania kar pieniężnych za przekroczenia emisji dopuszczalnej zanieczyszczeń do powietrza.
 • Przygotowywanie opracowań z zakresu ochrony środowiska, substancji i preparatów chemicznych w celu oceny stanu realizacji obowiązków.
 • Sprawdzanie poprawności kart charakterystyki substancji niebezpiecznej w ramach kontroli podmiotów gospodarczych w celu doprowadzenia do ich zgodności z obowiązującym stanem prawnym i faktycznym.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Praca w terenie oraz w siedzibie Urzędu.
  2. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.
  3. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
  4. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
  5. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
  6. Zagrożenie korupcją.
  7. Korzystanie z samochodu służbowego i środków komunikacji publicznej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe
  Bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, skarpach, terenach zalewowych, polach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie w zakresie ochrony środowiska, farmaceutyczne lub chemia
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość ustawy Prawo ochrony Środowiska i przepisów wykonawczych;
  • Znajomość ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji i przepisów wykonawczych;
  • Znajomość ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i przepisów wykonawczych;
  • Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19.12.2006r. 1907/2006 REACH;
  • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i Kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów wykonawczych;
  • Znajomość ustawy o Planowaniu przestrzennym, Prawo budowlane i przepisów wykonawczych;
  • Znajomość ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach i przepisów wykonawczych;
  • Znajomość ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową i przepisów wykonawczych;
  • Znajomość technik i technologii stosowanych w procesach oczyszczania gazów odlotowych;
  • Znajomość podstawowych procesów związanych z emisją pyłów i gazów do środowiska;
  • Dyspozycyjność;
  • Komunikatywność;
  • Umiejętność obsługi komputera
  • Prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne- inżynieria środowiska, ochrona środowiska, chemia
 • język angielski na poziomie B1
 • umiejętność sporządzania syntetycznych informacji oraz raportów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  01-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
  ul. Nysy Łużyckiej 42
  45-035 Opole

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem : „Nabór na stanowisko Inspektora ds. REACH – Opole”. Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne drogą elektroniczną lub telefoniczną. Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatkami/kandydatami do pracy.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:1.800,00 zł
  Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  W ciągu 1 miesiąca od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów
  w siedzibie WIOŚ w Opolu (pok. 212). Nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 77 453-99-06, 77 453-00-69 lub 77 402-11-51.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.