Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

 • Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw finansowo-księgowych
 • w zespole ds. finansowo-księgowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wrocław, ul. Januszowicka 48

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie na bieżąco analizy wydatkowanych środków bieżących jak i pochodzących z rezerw celowych pod kątem wykonania planu finansowego oraz przygotowuje decyzje o zmianach w planie finansowym Inspektoratu, które przedstawiane są Kierownikowi Jednostki do zaakceptowania w celu prawidłowego wydatkowania środków,
 • księgowanie operacji finansowych, uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych, a następnie, na podstawie wydruków za okres sprawozdawczy, sporządzanie sprawozdania budżetowego w zakresie wydatków oraz finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów dotyczących sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych,
 • analizowanie zebranych materiałów planistycznych i sporządzanie projektu budżetu na obowiązujących drukach, projektu planu finansowego, harmonogramu wykonania budżetu oraz planu finansowego Inspektoratu,
 • przyjmowanie, sprawdzanie oraz dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów celem zapewnienia prawidłowości przyjmowanych dokumentów z obowiązującymi przepisami,
 • obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w modułach obsługa dysponentów, sprawozdawczość oraz planowanie budżetu w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów Ministerstwa Finansów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość aktualnie obowiązujących aktów prawnych w zakresie finansów publicznych i rachunkowości,
  • obsługa komputera w zakresie oprogramowania biurowego (Office)

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR,
 • przeszkolenie z obsługi systemu Bankowości Elektronicznej „enbepe”,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • samodzielność,
 • inicjatywa,
 • komunikatywność,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność współpracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Januszowicka 48
  50-983 Wrocław

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni o terminie testu za pośrednictwem poczty e-mail (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego). List motywacyjny, CV i wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednia treść, datę i podpis. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 367 70 16 wew. 140.