Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

 • Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw rejestru i dokumentacji zabytków

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  90-425 Łódź,
  ul.Piotrkowska 99

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współprowadzenie archiwum zakladowego urzędu,
 • opracowywanie, gromadzenie, udostępnianie dokumentacji dot. zabytków nieruchomych,
 • udział w postępowaniach dot. wpisu zabytków nieruchomych do rejestru zabytków,
 • udział w postępowaniach dot. włączenia lub skreślenia zabytków z ewidencji,
 • udział w postępowaniach dot. podziałów, zmian własnościowych zabytków nieruchomych,
 • prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczacych rejestru i ewidencji zabytków w tym przygotowywanie opinii, projektów decyzji, postanowień, wydawanie zaświadczeń, sprawozdawczość w przedmiotowym zakresie,
 • współpraca z innymi inspekcjami urzędu w ramach zakresu obowiązków,
 • upowszechnianie wiedzy o zabytkach.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – praca w terenie,
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych, • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy monitorze ekranowym, pomieszczenie oświetlone naturalnym i sztucznym źródłem światła, podstawowe wyposażenie na stanowisku pracy ( komputer, monitor ekranowy,itp.), pomieszczenia biurowe znajdują się na drugim piętrze budynku, brak windy,brak podjazdu.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe kierunek: historia,historia sztuki,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów dot. ochrony zabytków,
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość podstaw archiwizacji dokumentacji,
  • obsługa komputera,
  • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
  • dokladność, sumienność, systematyczność.

wymagania dodatkowe

 • zainteresowania tematyką dot. ochrony zabytków,
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • doświadczenie w prowadzeniu archiwum zakładowego,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  03-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Piotrkowska 99
  90-425 ŁódźInne informacje:

  Oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie ( decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru. Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia rekrutacji.