Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku-Białej

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  w Bielsku – Białej
  ul. Piastowska 14
  43 – 300 Bielsko – Biała

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bielsko-Biała

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie dokumentacji związanej z organizacją przedsięwzięć dotyczących zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych środkami transportowymi i maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej;
 • prowadzenie oględzin środków transportowych i maszyn przeznaczonych na uzupełnienie potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych;
 • przygotowywanie wniosków o przeznaczenie określonych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele świadczeń rzeczowych;
 • sporządzanie analiz i bilansu stanu środków transportowych i maszyn pobieranych z gospodarki narodowej;
 • prowadzenie ewidencji przedmiotów świadczeń rzeczowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • stanowisko z monitorem ekranowym spełniające wymogi bhp, praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne, brak czynników szkodliwych na stanowisku, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w pomieszczeniu na drugim piętrze, budynek bez urządzeń dźwigowych, zabytkowy może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, brak wind, niedostosowane toalety, korytarze dzielone drzwiami skrzydłowymi).
  Inne
  Zatrudnienie – umowa na czas zastępstwa nieobecnego pracownika z terminem wypowiedzenia 3 dni. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub w razie niemożności skontaktowania się w w/w sposób – drogą elektroniczną (e-mailem) o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego. W CV kandydaci powinni podać aktualny numer telefonu oraz adres e-mail. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z 3 etapów: I etap – test wiedzy ze znajomości aktów prawnych zgodnie z zakresem obowiązków, II etap – sprawdzenie umiejętności posługiwania się komputerem i programami narzędziowymi oraz etap III – rozmowa z komisją. Przewidywane wynagrodzenie – około 1 950,00 zł brutto + dodatek za wysługę lat. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). List motywacyjny, oświadczenia wymagane o których mowa w niniejszym ogłoszeniu powinny zawierać datę i czytelny, własnoręczny podpis kandydata.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy stażu pracy
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne;
  • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony i aktów wykonawczych;
  • znajomość obsługi komputera;

wymagania dodatkowe

 • obsługa SI Spirala – ZINT;
 • umiejętność pracy w zespole;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających min. 1,5 roku stażu pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenia).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy;

Termin składania dokumentów:

  21-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. Piastowska 14
  43-300 Bielsko – Biała

Inne informacje: