Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor bezpieczeństwa ruchu kolejowego
 • do spraw bezpieczeństwa ruchu kolejowego
 • w Oddziale Terenowym w Katowicach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02 – 305 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice
 • Oddział Terenowy Urzędu Transportu Kolejowego w Katowicach
  ul. Przemysłowa 10
  40-020 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrole zarządców infrastruktury, przewoźników, użytkowników bocznic kolejowych, producentów i dystrybutorów wyrobów przeznaczonych do stosowania w kolejnictwie, ośrodki szkolenia i egzaminowania oraz komisje egzaminacyjne w celu sprawdzenia, oceny i eliminacji nieprawidłowości – w szczególności w zakresie przestrzegania warunków prawidlowej organ. i techniki prowadz. ruchu kolejowego;
 • udział w kontrolach tematycznych zlecanych przez Prezesa UTK w sprawach aktualnie występujących zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
 • rozpoznawanie miejsc zagrożonych oraz narażonych na powstanie wypadku, a także mechanizmów, które powodują zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego – wnioskowanie do Prezesa UTK w celu wydania decyzji wstrzymującej ruch lub wprowadzajacej ograniczenie eksploatacji na liniach kolejowych i bocznicach;
 • opracowywanie wniosków pokontrolnych i środków zaradczych wynikających z przeprowadzanych kontroli infrastruktury kolejowej oraz kontrola ich realizacji;
 • opiniowanie treści przepisów wewnętrznych przedkładanych przez użytkowników bocznic kolejowych;
 • przeprowadzanie kontroli dotyczących realizacji wniosków profilaktycznych i zaradczych, wynikających z badań okoliczności i przyczyn wypadków kolejowych;
 • udział w sporządzaniu okresowych sprawozdań dotyczących oceny stanu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, dokonywanych na podstawie realizowanych kontroli i przeprowadzanych analiz bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Zagrożenie korupcją. Krajowe wyjazdy służbowe (udział w kontrolach).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca z komputerem. W budynku winda, podjazd dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w transporcie kolejowym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w tym zakresie,
  • znajomość prawodawstwa z zakresu transportu kolejowego,
  • znajomość zagadnień dotyczących organizacji i funkcjonowania transportu kolejowego,
  • znajomość zagadnień dotyczących budowy i eksploatacji pojazdów kolejowych,
  • znajomość zagadnień dotyczących infrastruktury i automatyki kolejowej,
  • znajomość zagadnień dotyczących prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji,
  • znajomość KPA,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu transport kolejowy,
 • uprawnienia w zakresie stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
 • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • prawo jazdy kat. „B”,
 • znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  11-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02-305 Warszawa
  z podaniem numeru ogłoszenia 169089.
  Zachęcamy kandydatów do wypełniania i przesyłania ankiety rekrutacyjnej dostępnej
  na stronie internetowej Urzędu: www.utk.gov.pl

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  List motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
  Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
  W przypadku przedstawienia dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna wraz ze sprawdzeniem umiejętności obsługi komputera.

  Kandydaci spełniający wymagania formalne – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru. Wyżej wymienieni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie, miejscu oraz o technikach i metodach naboru.

  Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl , http://bip.utk.gov.pl/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 749-15-20.

  Więcej informacji na temat naborów do służby cywilnej można znaleźć na stronie: https://www.utk.gov.pl/pl/urzad/zatrudnienie-w-utk/informacje-ogolne/4740,informacje-ogolne.html