Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor farmaceutyczny
 • do spraw nadzoru nad aptekami, punktami aptecznymi,aptekami szpitalnymi, działami farmacji szpitalnej i placówkami obrotu pozaaptecznego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
  ul. Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • czynności kontrolne wynikające z zadań nałożonych na wojewódzkie inspekoraty farmaceutyczne ustawą z dnia 6 września 2001r.Prawo farmaceutyczne(Dz.U.z 2008, Nr 45 poz. 271 z późnzm.)
 • czynności przygotowawcze w toku postępowania administracyjnego w ramach spraw prowadzonych przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
 • kontrola i nadzór nad aptekami ogólnodostępnymi,punktami aptecznymi,placówkami obrotu pozaaptecznego,aptekami szpitalnymi,działami farmacji szpitalnej
 • nadzór nad podmiotami wprowadzającymi do obrotu środki odurzające,substancje psychotropowe i prekursory kat.1
 • dokonywanie lustracji lokali przewidzianych na aptekę ogólnodostępną,punkt apteczny,placówkę obrotu pozaaptecznego,aptekę szpitalną,dział farmacji szpitalnej,magazyny środków psychotropowych w hurtowniach farmaceutycznych
 • pobieranie do badań leków recepturowych, leków gotowych w ramach kontroli planowej
 • zabezpieczenie i pobieranie do badań produktów leczniczych oraz przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w przypadku podejrzenia,że wymienione produkty nie odpowiadają ustalonym dla nich wymaganiom jakościowym
 • dokonywanie zabezpieczeń przeterminowanych środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kat.1

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca terenowo-biurowa, częste wyjazdy związane z kontrolami w placówkach podległych nadzorowi,praca z komputerem

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba Inspektoratu na 6 piętrze budynku z windami i podjazdem, praca wymagająca szczególnej koncentracji wiąże się z codzienną obsługą komputera

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne – magister farmacji
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w zawodzie farmaceuty
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty
  • doświadczenie w pracy w aptece
  • dobra znajomość Prawa Farmaceutycznego
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera(pakiet MS Office, Internet)

wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • samodzielność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
 • kopia prawa wykonywania zawodu farmacuty

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  01-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz
  sekretariat VI piętro pokój 61

Inne informacje:

  Przewidywany termin zatrudnienia 01.07.2015 r.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne dostępna będzie na stronie BIP WIF oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Inspektoratu w ciągu 1 tygodnia po upływie terminu składania ofert. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozpatrywane będą ofert nadesłane w terminie (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci muszą spełnić wszystkie wymagania niezbędne jak również złożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Oferty niewykorzystane, odrzucone zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu WIF 52 320 61 80