Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor farmaceutyczny
 • do spraw nadzoru nad aptekami, obrotem hurtowym i obrotem pozaaptecznym
 • Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Szczecinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie
  DELEGATURA w KOSZALINIE
  ul. Andersa 34
  75-950 Koszalin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Koszalin
 • województwo zachodniopomorskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie działalność placówek obrotu detalicznego i hurtowego produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (kontrole planowe, sprawdzające i doraźne).
 • Pobieranie próby produktów leczniczych, leków recepturowych i aptecznych do badań jakościowych.
 • Kontrolowanie obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kat. I
 • Kontrolowanie reklamy produktów leczniczych.
 • Opiniowanie przydatność lokalu na lokal apteki, apteki szpitalnej, hurtowni farmaceutycznej i placówki pozaaptecznej
 • Wyjaśnianie doraźne skargi i interwencje klientów i pacjentów podległych placówek
 • Prowadzenie dokumentację w zakresie kontrolowanych jednostek
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Częste wyjazdy praca terenowo – biurowa, praca poza siedzibą urzędu związana z przeprowadzaniem kontroli, praca wymagająca sprawności obu rąk; praca wymagająca szczególnej koncentracji

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w środowisku biurowym, głównie w siedzibie urzędu.
  Budynek, w którym mieści się siedziba inspektoratu jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
  Lokal inspektoratu położony jest na 2 piętrze

  Inne
  Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Praca w godzinach od 7:15 do 15:15

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego – wykonywanie czynności zawodowych farmaceuty w aptece lub hurtowni
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu farmaceuty
  • znajomośc przepisów prawa farmaceutycznego
  • znajomośc przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
  • wiedza fachowa z dziedziny farmacji
  • czynne prawo jazdy kategorii B

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office i Internetu
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • specjalizacja w zakresie farmacji aptecznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • Kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  19-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komplet dokumentów proszę złożyć (przesłać) w zaklejonej kopercie na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  Wały Chrobrego 4/pok 150
  70-502 Szczecin
  z dopiskiem na kopercie

Inne informacje:

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. SZCZECIN 91 4210770
  KOSZALIN 94 342 72 11