Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor farmaceutyczny

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat
  Farmaceutyczny w Warszawie
  ul. Floriańska 10
  03-707 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa i woj. mazowieckie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie podmiotów prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi,
 • kontrolowanie podmiotów prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi,
 • nadzór nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • sporządzanie protokołów i sprawozdań z kontroli,
 • przygotowanie projektów decyzji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie – obszar województwa mazowieckiego,
  – kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek, w którym znajduje się Inspektorat dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – stanowisko pracy znajduje się w pokoju biurowym; wyposażone w komputer z oprogramowaniem.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego zgodnie z kierunkiem wykształcenia,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
  • znajomość przepisów prawa farmaceutycznego, przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność sporządzania pism w postępowaniu administracyjnym,
  • umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
  • prawo jazdy kategorii B używane w praktyce codziennej.

wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność, terminowość, dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole, dzielenia się wiedzą i informacjami,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • odporność na sytuacje stresujące,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • inwencja i zaangażowanie w realizowane czynności,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.
 • kopie świadectw pracy potwierdzające 5 – letni staż pracy zgodnie z kierunkiem wykształcenia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
  ul. Floriańska 10
  03-707 Warszawa
  z dopiskiem *oferta pracy- Inspektor farmaceutyczny – koperta zamknięta*

Inne informacje:

  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
  Etapy, metody oraz techniki naboru:
  a) weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
  b) pisemny sprawdzian wiedzy,
  c) rozmowa kwalifikacyjna.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 628-28-60.