Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru
 • do spraw nadzorowania remontów dróg i obiektów inżynierskich
 • w Wydziale Realizacji Oddziału w Bydgoszczy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Bydgoszczy
  ul. Fordońska 6
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami przepisów z zakresu prawa budowlanego dla zadań związanych z remontami dróg i obiektów inżynierskich,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie ustalania zakresu badań i ekspertyz,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie opiniowania dokumentacji technicznych i przetargowych, dokonywania odbiorów technicznych i gwarancyjnych, prowadzenia kontroli, oraz zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie bieżących danych o rzeczowej i finansowej realizacji zadań,
 • monitorowanie, analizowanie i opiniowanie roszczeń i zagrożeń występujących na kontraktach dotyczących zadań remontowych,
 • konsultowanie, opiniowanie i zatwierdzanie proponowanych zmian technologicznych na etapie wykonawstwa robót,
 • sporządzanie rozliczeń zadań w celu właściwej pod względem terminowości i finansowej realizacji zadania
 •  przekazywanie kompletów dokumentacji powykonawczej do Archiwum Zakładowego i Rejonów oraz raportów z przeglądów szczegółowych przeprowadzonych przed upływem okresu gwarancyjnego do Wydziału Mostów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Praca wymaga dyspozycyjności i gotowości do częstych wyjazdów służbowych na terenie kraju
  2. Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1. Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych oraz sporadycznie w laboratorium z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów pomiarowych i kontrolnych.
  2. Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  3. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ogólnobudowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji zadań związanych z budową, przebudową lub remontami dróg i obiektów inżynierskich.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych oraz prawa zamówień publicznych, znajomość KPA,
  • prawo jazdy kat. B,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe drogowe lub mostowe,
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych wykonawczych,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji zadań związanych z budową, przebudową lub remontami dróg i obiektów inżynierskich

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego drogowego lub mostowego,
 •  kopie dokumentów potwierdzających posiadanie minimum rocznego doświadczenia zawodowego w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Termin składania dokumentów:

  24-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Bydgoszczy
  ul. Fordońska 6
  85-950 Bydgoszcz

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – analiza złożonych aplikacji,
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  – test wiedzy (w przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne).
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, Poz. 1505 ze zm.). Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 52 323 45 05.