Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu


  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. 3-go Maja 17
  17-100 Bielsk Podlaski

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bielsk Podlaski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności kontrolnych na podstawie przepisów prawa budowlanego
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu nadzoru budowlanego
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i pism
 • opracowywanie wniosków i zaleceń do protokołów z przeprowadzonych kontroli
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • przyjmowanie zawiadomień i zgłoszeń zgodnie z przepisami prawa budowlanego
 • prowadzenie obowiązkowych rejestrów i ewidencji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca poza siedzibą urzędu oraz opracowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych w siedzibie urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca biurowa, w tym przy komputerze, praca w terenie, w tym na wysokości

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej bez ograniczeń
  • znajomość prawa budowlanego i kpa.
  • umiejętnoś obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • staż pracy w administracji
 • komunikatywność oraz samodzielność w pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dowodu osobistego
 • kopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia oraz posiadane kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  25-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  3-go Maja 17, pokój nr 302
  17-100 Bielsk PodlaskiInne informacje:

  nr telefonu (85) 833-26-79