Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chojnicach

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chojnicach
  ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Chojnice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli i inspekcji w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych, w celu weryfikacji stanów faktycznych z zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów prawa budowlanego;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości PINB (I instancja) w przedmiocie przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych jak i oddawania obiektów do użytkowania, w tym przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych;
 • przeprowadzanie kontroli w przedmiocie dopuszczania obiektów do użytkowania w celu weryfikacji stanu faktycznego w zakresie zgodności z przepisami prawa budowlanego;
 • kontrola dokumentów związanych z rozpoczynaniem budów w celu ich weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny katastrof budowlanych;
 • uczestniczenie w kontrolach kompleksowych, planowych oraz doraźnych przeprowadzanych przez organ nadzoru budowlanego;
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w celu wyegzekwowania obowiązków nałożonych decyzjami organu nadzoru budowlanego;
 • przeprowadzanie kontroli właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez uczestników procesu budowlanego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa oraz kontrole i inspekcje w terenie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • W trakcie wykonywanych kontroli i inspekcji praca często w trudnych warunkach pogodowych i terenowych. Stres związany z prowadzeniem kontroli i inspekcji w tym z nakładaniem mandatów.

  Inne
  Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe, elektryczne urządzenia biurowe. Budynek 3 piętrowy bez windy, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie średnie lub wyższe techniczne z zakresu budownictwa lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa budowlanego, administracyjnego, egzekucyjnego, norm technicznych,
  • uprawnienia budowlane,
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych,
  • komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność podejmowania decyzji,
  • odporność na stres,
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie przy kierowaniu robotami budowlanymi na budowie, sporządzaniu projektów budowlanych,
 • doświadczenie zawodowe w administracji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia uprawnień budowlanych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  15-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  31 Stycznia 56
  89-600 Chojnice

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2000 zł. Oferty otrzymane po terminie, niekompletne i niepodpisane nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego. Kandydaci nie zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.