Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworznie

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworznie
  ul. Inwalidów Wojennych 14
  43-600 Jaworzno

Miejsce wykonywania pracy:

 • Jaworzno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego przez: inwestorów, osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne
 • prowadzenie inspekcji budów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego
 • kontrola obiektów w ramach utrzymania
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w tym dotyczących uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych
 • przeprowadzanie kontroli obowiązkowych,
 • sprawdzanie realizacji przez inwestorów nałożonych decyzjami obowiązków
 • przygotowanie projektów, decyzji, postanowień i innych pism

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Inspektoratu – przyjmowanie interesantów i stron postępowań oraz udzielanie wyjaśnień i informacji.
  Praca poza siedzibą Inspektoratu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, kontroli obowiązkowych oraz kontroli budów i obiektów użytkowanych. Podczas kontroli możliwość pracy na wysokości, na zewnątrz obiektów. Praca pod presją czasu, liczne kontakty bezpośrednie z interesantami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • W trakcie wykonywanych kontroli i inspekcji praca często w trudnych warunkach pogodowych i terenowych. Stres związany z prowadzeniem kontroli i inspekcji.

  Inne
  Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe, elektryczne urządzenia biurowe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne (budowlane)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 lat doświadczenia zawodowego w administracji rządowej lub samorządowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
  • znajomość ustaw: prawo budowlane, kpa, postępowanie egzekucyjne w administracji oraz rozporządzeń wykonawczych do powyższych przepisów
  • umiejętność obsługi komputera
  • posiadanie prawa jazdy kat. B
  • komunikatywność
  • działanie w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych
  • dokładność, rzetelność

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie przy kierowaniu robotami budowlanymi na budowie, sporządzaniu projektów budowlanych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Inwalidów Wojennych 14
  43-600 Jaworzno

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie, niekompletne i niepodpisane nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego. Kandydaci nie zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji nie zostaną powiadomieni.