Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  91-202 Łódź, ul.Warecka 3

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • 91-202 Łódź, ul.Warecka 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie inspekcji budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego;
 • prowadzenie inspekcji obiektów użytkowanych;
 • przeprowadzanie kontroli obowiązkowych;
 • prowadzenie postępowań dotyczacych wyjaśniania przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych;
 • prowadzenie postępowań w zakresie odwołań, zażaleń, rozpatrywania skarg;
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca poza siedzibą urzędu około 3 godzin dziennie polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, przeprowadzaniu kontroli obowiązkowych oraz kontroli budów i obiektów użytkowanych; pozostałe około 5 godzin to praca biurowa polegająca głównie na sporządzaniu projektów decyzji, postanowień i pism oraz zbieraniu i analizie materiału dowodowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • siedziba urzędu znajduje się na II piętrze w budynku bez windy; możliwość poruszania się po całym budynku częściowo ograniczona; praca w niewielkich, dwu i trzyosobowych pokojach; praca z komputerem około 4 godzin dziennie; codzienne przyjęcia interesantów; udzielanie częstych informacji telefonicznych;
  Inne
  wymagana odporność na stres, spokój, cierpliwość i opanowanie w kontaktach z interesantami;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
  • znajomość ustaw: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego;
  • umiejętność obsługi komputera;
  • komunikatywność, zdolności analityczne;

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat.B
 • doświadczenie zawodowe w administracji rządowej lub samorzadowej;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia uprawnień budowlanych;

Termin składania dokumentów:

  10-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Warecka 3
  91-202 Łódź

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.