Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Otwocku

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Sołecka 52
  05-400 Otwock

Miejsce wykonywania pracy:

 • Otwock

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień
 • udział w kontrolach budów i obiektów budowlanych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie inspektoratu oraz praca w terenie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca z komputerem.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  • znajomość ustawy prawo budowlane oraz kpa
  • umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • posiadanie praktyki w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy
 • kopia uprawnień budowlanych

Termin składania dokumentów:

  17-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Sołecka 52
  05-400 Otwock

Inne informacje: