Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie ul. Ziemowita 10, 96-500 Sochaczew

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sochaczew
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie ul. Ziemowita 10 96-500 Sochaczew

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, w tym przeprowadzanie obowiązkowych kontroli przed oddaniem obiektów do użytkowania.
 • Opracowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz ich egzekwowanie.
 • Przygotowywanie decyzji, postanowień i pism.
 • Udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn i okoliczności powstawania katastrofy budowlanej przez przygotowywanie decyzji w tym zakresie.
 • Podejmowanie działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństw dla ludzi lub mienia.
 • Opracowywanie niezbędnych informacji i kompletowanie dokumentów do organów odwoławczych.
 • Przyjmowanie skarg i wniosków, należyte i terminowe załatwianie skarg i wniosków, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień.
 • Prowadzenie postępowań z zakresu egzekucji administracyjnej i postępowań karnych związanych z naruszeniem Prawa budowlanego, wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • W związku z udziałem w kontrolach przeprowadzanych przez Inspektorat praca będzie odbywać się częściowo poza siedzibą urzędu. Praca biurowa w 80% w odbywać się będzie w siedzibie urzędu, która nie jest przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Brak uciążliwych warunków pracy.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie budowlane lub wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w organach administracji – kierunek budownictwo
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
  • umiejętność obsługi komputera /Środowisko Windows/
  • podstawowa znajomość Prawa budowlanego oraz K.p.a.
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • łatwość nawiązywania kontaktów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzajacych ukończenie kursów
 • kopie decyzji nadajacej uprawnienia budowlane

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie
  Ziemowita 10
  96-500 SochaczewInne informacje:

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0-46 864-08-09 lub 0-46 864-18-28