Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego
 • w Inspekcji budowlanej i orzecznictwie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu
  ul. Mościckiego 14
  41-200 Sosnowiec

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sosnowiec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • działalność inspekcyjno – kontrolna w zakresie budowy i użytkowania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu kompetencji organu
 • przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych oraz innych pism
 • współuczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych
 • obsługa merytoryczna interesantów
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Inspektoratu i poza nią. Wykonywanie czynności inspekcyjno – kontrolnych i przeprowadzanie wizji i oględzin na terenie powiatu Sosnowiec. Codzienne przyjmowanie interesantów, stron postępowań i udzielanie informacji – stres związany z obsługą interesantów.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze, korzystanie z internetu i urządzeń biurowych (kserokopiarka, fax),
  w trakcie wykonywania kontroli praca w trudnych warunkach pogodowych i terenowych.
  Inne
  Siedziba Inspektoratu dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane
  • znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw
  • umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie zawodowe w korpusie służby cywilnej
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • komunikatywność
 • odporność na stres
 • rzetelność
 • obiektywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopia świadectw pracy),
 • kopie dokumentów potwierdzających odbyte szkolenia w wymaganym zakresie (kopia uprawnień budowlanych).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu
  ul. Mościckiego 14
  41-200 Sosnowiec
  I piętro pokój 122 – sekretariat w godzinach pracy urzędu


Inne informacje:

  – Dane kontaktowe:
  adres do korespondencji – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec
  e-mail – pinb@um.sosnowiec.pl, numer telefonu – (32) 296-06-84, Fax. (32) 296-07-04
  – Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu”
  – Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  – W ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
  – Kandydaci spełniający wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie.
  – Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone z powodu nie spełnienia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu nie zostaną powiadomieni.
  – Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 296-06-84 lub osobiście
  w sekretariacie Inspektoratu w godz. od 8.00 do 13.00.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.