Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  w Staszowie
  ul.Opatowska 31
  28-200 Staszów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Staszów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego przez: inwestorów, osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne,
 • prowadzenie inspekcji budów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego,
 • kontrola obiektów w ramach utrzymania,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w tym dotyczących uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych,
 • przeprowadzanie kontroli obowiązkowych,
 • sprawdzanie realizacji przez inwestorów nałożonych decyzjami obowiązków,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, przygotowywanie projektów pism, decyzji i postanowień administracyjnych,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Inspektoratu – przyjmowanie interesantów i stron postępowań oraz udzielanie wyjaśnień i informacji.
  Praca poza siedzibą Inspektoratu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie, kontroli obowiązkowych oraz kontroli budów i obiektów użytkowanych z dojazdem na miejsce samochodem służbowym. Podczas kontroli możliwość pracy na wysokości, na zewnątrz obiektów. Praca pod presją czasu, liczne kontakty bezpośrednie z interesantami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba Inspektoratu znajduje się na III piętrze. Budynek nie jest wyposażony w windę i posiada podjazd dla niepełnosprawnych tylko do poziomu parteru.
  Praca przy monitorze ekranowym, praca w terenie

  Inne
  Narzędzia pracy – komputer, aparat fotograficzny, elektroniczne przyrządy pomiarowe, dostęp do wszystkich Polskich Norm i przepisów prawa poprzez programy: LEX, Integram, ABC serwis budowlany.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego znajomość pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane,
  • znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane i KPA,
  • aktywne prawo jazdy kategorii B

wymagania dodatkowe

 • odpowiedzialność za właściwe przygotowanie i opracowanie dokumentów,
 • umiejętność obsługi komputera w tym obsługa poczty elektronicznej,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  27-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul.Opatowska 31
  28-200 Staszów

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, (wzór oświadczenia jest do pobrania na stronie http://pinbstaszow.prot.pl/).
  List motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem.
  Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego), oferty odrzucone zostaną odesłane.
  Kandydat który zostanie zatrudniony, zgodnie z art.80.ust.1 ustawy z dn.21.11.2008r. o służbie cywilnej (Dz.U z 2004r poz.1111 z późn.zm) może podejmować dodatkowe zatrudnienie, które nie jest sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z ustaw tylko za zgodą dyrektora generalnego urzędu.
  Wynagrodzenie zasadnicze – stopa bazowa z mnożnikiem wg załącznika nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 09.12.2009 r.(Dz.U Nr 211,poz. 1630); Tabela III – stanowiska wspomagające w służbie cywilnej
  -dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 15/864 4151.
  Uwaga: list motywacyjny powinien zawierać nr ogłoszenia o naborze.