Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego
 • w Wydziale Inspekcji i Kontroli

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warszawa
  ul. Czereśniowa 98

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • załatatwianie spraw dla których WINB jest organem nadzoru budowlanego I instancji, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych.
 • prowadzenie kontroli budów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • wyjazdy służbowe w teren w związku z kontrolą budów, prowadzenie samochodu służbowego, praca na wysokości

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Przed wejściem do budynku zainstalowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toalety nie są dostodowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne
  Warunki lokalowe dobre, winda osobowa oraz drzwi o szerokości pozwalającej osobie niepełnosprawnej na swobodne poruszanie się po budynku,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane,
  • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz znajomość KPA,
  • umiejętność obsługi komputera(edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
  • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność redagowania pism,
  • prawo jazdy Kat.B

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  31-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Czereśniowa 98 po. 23
  02-456 Warszawa
  z dopiskiem „Oferta pracy WIK”

Inne informacje:  Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3560 zł.(brutto)+ dod. stażowy.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaą powiadomieni o terminie testu i rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel. ww/863 90 12 w. 114

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje aą rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.