Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

 • Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor ochrony środowiska
 • do spraw kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska
 • w Wydziale Inspekcji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  40-036 Katowice,
  ul. Wita Stwosza 2

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice i teren woj. śląskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pod nadzorem głównego specjalisty przygotowuje i przeprowadza kontrole, celem sprawdzenia dotrzymywania warunków korzystania ze środowiska a w szczególności w zakresie gospodarki odpadami;
 • Współdziała w akcji zwalczania i usuwania skutków zanieczyszczenia środowiska;
 • Prowadzi postępowania administracyjne celem ustalenia stanu faktycznego;
 • Przygotowuje projekty decyzji administacyjnych celem przedłożenia do podpisu Wojewódzkiemu Inspektorowi;
 • Prowadzi działania pokontrolne wobec podmiotów niedotrzymujących warunków korzystania ze środowiska celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości;
 • Analizuje, podejmuje dzialania i udziela odpowiedzi na skargi i wnioski oraz interwencje w celu załatwienia zgłoszonych spraw;
 • Prowadzi bazy danych, rejestry i ewidencje celem przygotowania danych do sprawozdań statystycznych i resortowych;
 • Przygotowuje dane celem planowania kontroli.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w terenie, częste wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, prowadzenie samochodu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w terenie, praca z wykorzystaniem komputera, budynek siedziby jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, winda).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ogólna znajomość przepisów ochrony środowiska oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
  • obsługa komputera w środowisku Windows – pakiet Office.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • umiejetność pracy w zespole;
 • umiejetność podejmowania działań w sytuacjach stresowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • xero prawa jazdy.

Termin składania dokumentów:

  21-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Wita Stwosza 2
  40-036 Katowice

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem „oferta pracy – nr ogłoszenia”, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Przy przyjmowaniu dokumentów wysłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Wzory oświadczeń zamieszczono pod adresem: www.katowice.wios.gov.pl w zakładce „praca w WIOŚ”. W ofercie należy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu. Kandydatki/kandydaci biorące/biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym o terminach naboru będą informowane/informowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Dokumenty aplikacyjne można odebrać w komórce Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr i szkolenia w terminie dwóch miesięcy od publikacji wyniku naboru, po tym terminie dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 2 087,00 zł.brutto.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.