Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor ochrony środowiska
 • do spraw kontroli podmiotów korzystających ze środowiska
 • w Dziale Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Ciechanowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
  ul. Bartycka 110A
  00-716 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ciechanów
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
  Delegatura w Ciechanowie
  ul. Strażacka 6
  06-400 Ciechanów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez podmioty korzystające ze środowiska;
 • przygotowywanie projektów dokumentów pokontrolnych, (m.in.: zarządzeń pokontrolnych, decyzji pieniężnych lub niepieniężnych, wystąpień do organów administracji rządowej lub samorządowej, odpowiedzi na wnioski o interwencje, zawiadomień o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania oraz wniosków do sądów grodzkich);
 • sprawdzanie realizacji zaleceń pokontrolnych przez kontrolowane podmioty w celu wyegzekwowania od nich usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli;
 • przygotowywanie materiałów do raportowania w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez kontrolowane podmioty, w tym w zakresie przestrzegania dyrektyw UE.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Delegatury oraz w terenie również w warunkach szczególnie trudnych.
  Prowadzenie samochodu służbowego.
  Stres wynikający z kontaktów zewnętrznych.
  Zagrożenie korupcją.
  Nietypowe godziny pracy.
  Praca biurowa przy monitorze ekranowym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w siedzibie Delegatury WIOŚ w Ciechanowie.
  Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, występują bariery architektoniczne, brak podjazdów i wind.
  Możliwość wystąpienia barier architektonicznych podczas pracy w terenie.

  Inne
  Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to: sprzęt komputerowy, meble oraz sprzęt biurowy. Pomieszczenie biurowe wyposażone jest w szafy aktowe, oświetlenie sztuczne i naturalne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  24-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  w Warszawie
  Delegatura w Ciechanowie
  ul. Strażacka 6
  06-400 Ciechanów
  z dopiskiem ” Oferta pracy”

Inne informacje:


  Procedura naboru składa się z kilku etapów.
  I etap obejmuje sporządzenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne.
  II etap- test wiedzy, do którego zakwalifikowane zostają wszystkie osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
  III etap – rozmowa kwalifikacyjna.
  IV etap – zamieszczenie wyniku naboru.
  Test wiedzy obejmuje pytania ogólne z zakresu funkcjonowania administracji rządowej w województwie, ustawę o służbie cywilnej oraz pytania specjalistyczne dotyczące stanowiska, na które prowadzony jest nabór.
  Listy kandydatów zakwalifikowanych do dalszych etapów procedury naboru publikowane są na stronie internetowej BIP WIOŚ oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, przynajmniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem kolejnego etapu wraz z informacją o terminie przeprowadzania testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej.
  Wymagane dokumenty ( życiorys, list motywacyjny) i oświadczenia składane przez kandydata ubiegającego się o pracę powinny być własnoręcznie podpisane.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada
  2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (23) 672-59-55.