Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 • Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor ochrony środowiska
 • w Dziale Inspekcji Delegatury w Wałbrzychu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  ul. Paprotna 14
  51-117 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wałbrzych
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  Delegatura w Wałbrzychu
  ul. Mickiewicza 16
  58-300 Wałbrzych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • sporządzanie projektów dokumentów pokontrolnych celem zobowiązania do usunięcia stwierdzonych naruszeń,
 • przygotowywanie niezbędnych danych dla opracowania informacji i sprawozdań z zadań realizowanych przez Dział Inspekcji,
 • ewidencjonowanie wyników kontroli oraz wydawanych dokumentów w prowadzonych rejestrach i bazach danych,
 • gromadzenie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej w celu przekazania jej do archiwum.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w terenie – w szczególnie trudnych warunkach, w tym: wizytacje instalacji produkcyjnych o różnym charakterze (również w miejscach trudnodostępnych), oględziny oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów, pobieranie prób (np. wody z mostu lub brzegu),
  – zagrożenie korupcją,
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia pracy: urządzenia pomiarowe, zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe,
  – oświetlenie sztuczne i naturalne,
  – bariery architektoniczne w budynku: stanowisko pracy zorganizowane w budynku III piętrowym (4 kondygnacje), brak wind, podjazdów i toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o profilu związanym z ochroną środowiska
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera,
  • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  01-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  Delegatura w Wałbrzychu
  ul. Mickiewicza 16
  58-300 Wałbrzych

Inne informacje:

  Tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną poinformowani telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej o miejscu i terminie przeprowadzenia tego etapu oraz o technikach (metodach) selekcji stosowanych na tym etapie.
  Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone (decyduje data stempla pocztowego).
  Wszystkie oferty złożone w toku naboru, za wyjątkiem oferty wybranego i zatrudnionego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (74) 842-33-22 lub (71) 327-30-08.