Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

 • Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor ochrony zabytków
 • do spraw inspekcji zabytków ruchomych
 • w Delegaturze WUOZ w Suwałkach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
  ul. Dojlidy Fabryczne 23
  15-554 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Suwałki
 • Delegatura WUOZ w Suwałkach
  ul. Sejneńska 13
  16-400 Suwałki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli dotyczących stanu zachowania, prawidłowości użytkowania oraz zabezpieczenia zabytków ruchomych, w tym dzieł sztuki, rzemiosła artystycznego, wytworów techniki, sztuki ludowej i rękodzieła;
 • przygotowanie projektów decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach dotyczących zabytków ruchomych;
 • dokonywanie oceny i weryfikacji wniosków składanych przez użytkowników lub właścicieli zabytków o udzielenie dotacji z budżetu Państwa na prace konserwatorskie lub restauratorskie;
 • uczestniczenie w odbiorach prac konserwatorskich prowadzonych zabytkach ruchomych wpisanych do rejestru;
 • przygotowywanie projektów pozwoleń na czasowy wywóz zabytków za granicę oraz zaświadczeń na wywóz za granicę zabytków lub przedmiotów o cechach zabytków które nie wymagają pozwolenia

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno – biurowa w siedzibie delegatury urzędu. Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy komputerze. Wyjazdy służbowe na terenie województwa podlaskiego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe). Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
  Stanowisko pracy mieści się na I piętrze, nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe historia sztuki, zabytkoznawstwo, konserwatorstwo
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446)
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
  • umiejętność biegłej obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • posiadanie prawa jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia prawa jazdy kat. B w przypadku jego posiadania

Termin składania dokumentów:

  19-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Dojlidy Fabryczne 23
  15-554 Białystok
  lub
  Delegatura WUOZ w Suwałkach
  ul. Sejneńska 13
  16-400 Suwałki

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na stanowisko pracy – inspektor ochrony zabytków” od poniedziałku do piątku w sekretariacie urzędu w Białymstoku, w Delegaturze WUOZ w Suwałkach, ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki – w godz. 8.00 -15.00 lub przesłać listownie.

  Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie (w przypadku ofert wysłanych pocztą o ważności decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e-mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

  O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani poprzez e-mail.

  Oferty odrzucone w czasie naboru zostaną komisyjnie zniszczone 3 miesiące po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (85)7412332

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.