Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor ochrony zabytków
 • do spraw ds. zabytków nieruchomych
 • w Wydziale ds. Zabytków Nieruchomych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
  ul. Pohulanka 2
  80-807 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach związanych z wydawaniem pozwoleń dotyczących zabytków nieruchomych i obszarów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych
 • 2. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • 3. przeprowadzanie kontroli i oględzin terenowych zabytków nieruchomych i obszarów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych pod kątem ich zachowania i występujących zagrożeń oraz dokonywanie oceny prowadzonych prac pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem oraz formułowanie projektów opinii stanowiących zalecenia pokontrolne oraz przygotowywanie projektów decyzji nakazowych
 • 4. przygotowywanie projektów opinii dotyczących formy i sposobu ochrony konserwatorskiej zabytków nieruchomych
 • 5. dokonywanie oceny merytorycznej dokumentacji technicznej prac projektowych pod względem konserwatorskim dla użytkowników i właścicieli obiektów
 • 6. współdziałanie w opiniowaniu Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami pod kątem spełniania wymogów ochrony konserwatorskiej
 • 7. opracowywanie i przygotowywanie materiału odwoławczego na skargi, odwołania i zażalenia dotyczące prowadzonych postępowań w zakresie zabytków nieruchomych i obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz opracowywanie projektów pism, w celu udzielenia odpowiedzi do organu wyższej instancji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa
  czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą Urzędu


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
  • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
  • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,
  • pokój biurowy mieści się na I piętrze budynku,
  • brak podjazdów, toalety i przejścia niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe konserwatorskie, architektoniczne, konstrukcyjno- budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego praca w zawodzie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość ustawy o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym
  • znajomość ustawy Prawo budowlane
  • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • znajomość ustawy o opłacie skarbowej
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
  • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
  • umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność efektywnej pracy w sytuacjach stresowych
 • 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie we wskazanym obszarze

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  05-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Punkt przyjęć korespondencji w sekretariacie na II piętrze, pokój nr 28
  ul. Pohulanka 2 , 80-807 Gdańsk
  Na kopercie należy umieścić dopisek: nabór na stanowisko inspektora ochrony zabytków ds. zabytków nieruchomych
Inne informacje:


  W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:. ok. 2500 zł/mies. (+ wysługa lat).

  Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.

  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej lub e:mail o terminie przeprowadzenia testu wiedzy.

  Techniki i metody naboru:
  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  • test wiedzy (opcjonalnie, w przypadku gdy weryfikację formalną przejdzie więcej niż 15 kandydatów)
  • rozmowa kwalifikacyjna.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 301-62-67 wew. 39