Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

 • Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor ochrony zabytków
 • do spraw zabytków nieruchomych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  w Krakowie, 31-002 Kraków ul. Kanonicza24

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nowy Targ
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  w Krakowie, 31-002 Kraków ul. Kanonicza24 – Delegatura Nowy Targ
  Al. Tysiąclecia 35, Nowy Targ

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie systematycznych, terenowych lustracji obiektów zabytkowych na obszarze miasta i gminy Nowy Targ
 • Rozpoznawanie sposobu użytkowania i eksploatacji obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem
 • Kontrola aktualnego stanu zachowania i prawidłowości użytkowania obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem
 • Kontrola przeprowadzanych prac remontowo-konserwatorskich, kontrola prawidłowości dokumentacji oraz toku prac remontowo-konserwatroskich i budowlanych
 • Dokonywanie ocen i weryfikacji danych dotyczących obiektu w trakcie lustracji terenowych w tym prawidłowości i terminowości prowadzonych prac remontowo – konserwatorskich w zakresach określonych pozwoleniem konserwatorskim
 • Sporządzanie sprawozdań i informacji z inspekcji oraz sporządzania wniosków dotyczących wszczęcia postępowania administracyjnego
 • Przygotowywanie projektów pozwoleń, nakazów konserwatorskich, postanowień w sprawie prac remontowo-konserwatorskich przy obiektach i zespołach zabytkowych
 • Prowadzenie ewidencji rejestru zabytków nieruchomych dla obszaru działania Delegatury WUOZ w Nowym Targu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Paca polega na wykonywaniu czynności administracyjno-biurowych, stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy, obsługa komputera do 4 godzin dziennie na dobę, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym, w budynku dwupiętrowym nieposiadającym windy z podjazdem dla niepełnosprawnych. Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego i innych urządzeń biurowych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe Architektura i Urbanistyka
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
  • prawo zamówień publicznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek,kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek,kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Kanonicza 24
  31-002 Kraków
  z dopiskiem „Oferta pracy”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.