Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor ochrony zabytków
 • do spraw zabytków nieruchomych
 • w Wydziale ds zabytków nieruchomych w Poznaniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie systematycznych terenowych inspekcji zabytków architektury, budownictwa, układów urbanistycznych w celu rozpoznania stanów prawno – własnościowych obiektów w ich historycznych granicach oraz sposobu ich użytkowania i eksploatacji
 • . planowanie i współuczestnictwo w kontrolach zabytków architektury, budownictwa, układów urbanistycznych w celu oceny aktualnego stanu ich zachowania oraz prawidłowości prowadzonych prac remontowo – konserwatorskich i budowlanych
 • przygotowanie projektów opinii, postanowień, pozwoleń, decyzji i nakazów konserwatorskich zgodnie z kpa
 • konsultowanie z właścicielami i projektantami zamierzeń i projektów inwestycyjnych dotyczących zabytków nieruchomych, udzielanie informacji w sprawie zabytków nieruchomych
 • rozpoznawanie wartości zabytków poprzez badanie dokumentacji archiwalnej, publikacji, ikonografii, kartografii oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej inspekcji obiektów zabytkowych
 • przedstawia wnioski dot. działań administracyjnych w sprawach: wpisu do rejestru zabytkowe, regulacji stanów prawno własnościowych w tym zmian w sposobie użytkowania, sporządzania sprawozdań z zakresu czynności określonych w zadaniu 3 dla właściwych organów nadzoru budowlanego i ochrony środowiska oraz terenowych organów administracji rządowej i samorządowej z wnioskami dotyczącymi wszcz
 • współuczestnictwo przy prowadzeniu prac w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego wraz z przygotowaniem wniosków konserwatorskich w zakresie aktualizacji planów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa przed monitorem ekranowym, związana z kontaktem i obsługą klientów, praca w terenie,- wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przed monitorem ekranowym, na II piętrze budynku, pomieszczenia biurowe i socjalne bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo i podjazdów dla wózków inwalidzkich.
  Wyjazdy służbowe samochodem służbowym lub komunikacją publiczną

  Inne
  Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto wynosi 1.019,37PLN

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe wyższe magisterskie z zakresu historii sztuki, architektury, konserwatorstwa zabytków, ochrony dóbr kultury
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów kpa
  • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • wiedza z zakresu historii sztuki

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdolności mediacyjne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  18-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań, Kancelaria Urzędu

Inne informacje:

  Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja taka znajduje się również na stronie internetowej Urzędu. po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać tel 618528003 wewn 117.