Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

 • Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor ochrony zabytków
 • do spraw d/s założeń zieleni
 • Delegatura Legnica

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu ul. Władysława Łokietka 11

Miejsce wykonywania pracy:

 • Legnica
 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura Legnica ul.Zamkowa 2Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie decyzji administracyjnych dotyczących wykonania prac konserwatorskich i pielęgnacyjnych w zabytkowych załozeniach zieleni w celu ich ochrony
 • uczestniczenie w odbiorachprac konserwatorskich i pielegnacyjnych w celu oceny poprawnosci ich wykonania podwzględem ochrony zabytków
 • przeprowadzanie kontroli stanu zachowania, sposobu użytkowania oraz wykonania prac konserwatorskich i porzątkowych w zabytkowych założeniach zieleni
 • sporządzanie zaleceń konserwatorskich,okreslających sposób korzystania z założeń zieleni, ich zabezpieczenia ,wykonania prac konserwatorsko-porządkowych
 • uczestniczenie w opracowaniu wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • przygotowanie zawiadomień do odpowiednich organów o popełnieniu przestepstwa lub wykroczenia – zgłoszenie o nielegalnej wycince drzew i kradzieży drewna, oraz do nadzoru budowlanego w wypadku nielegalnego naruszenia układu wodnego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w terenie , stres, zagrożenia korupcją

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze, bariery architektoniczne brak windy
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe leśnictwo,ogrodnictwo architekt krajobrazu
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność pracy koncepcyjnej
  • umiejętność organizacji pracy własnej
  • umiejętność pracy w zespole
  • łatwość nawiązywania kontaktów
  • dokładność i skrupulatność
  • obsługa komputera i innych urządzeń biurowych

wymagania dodatkowe

 • znajomość dendrologii
 • znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym
 • stała gotowość pogłębiania wiedzy merytorycznej i prawnej
 • asertywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Władysława Łokietka 11
  50-243 Wrocław

Inne informacje:

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Dodatkowe informacje pod nr 71 395-80-34