Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

 • Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor ochrony zabytków
 • do spraw zabytków nieruchomych
 • Delegatura w Legnicy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul.Władysława Łokietka 11
  Wrocław


Miejsce wykonywania pracy:

 • Legnica
 • ul.Zamkowa 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie decyzji administracyjnych i postanowień dotyczących wykonania prac konserwatorskich, budowlanych,restauratorskich oraz innych działań w zabytkach nieruchomych
 • uczestniczenie w odbiorach wykonanych prac remontowych w zabytkach w celu oceny poprawności wykonania prac pod względem ochrony zabytków oraz nadzór nad tymi pracami
 • przeprowadzanie kontroli stanu zachowania, sposobu użytkowania oraz sposobu wykonania prac budowlanych i konserwatorskich zabytków nieruchomych
 • sporządzanie zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich
 • opiniowanie kosztorysów i programów prac przedkładanych przy ubieganiu się o dotacje z budżetu
 • przygotowanie zaleceń i decyzji nakazujących wykonanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytkach oraz prowadzenie egzekucji wykonania nakazowego obowiązku w celu zapobiegania zagrożeniom utraty zabytków, zawiadamianie odpowiednich organów o popełnieniu przestępstwa,przygotowanie wniosków o wywłaszczenie zabytków oraz wniosków do nadzoru budowlanego
 • przygotowanie materiałów do wpisu obiektu do rejestru zabytków

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • wyjazdy służbowe, praca w terenie ,
  stres, zagrożenie korupcją
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze,bariery architektoniczne-brak windy, odpowiednio dostosowanych toalet
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie , historyk sztuki , ochrona zabytków ,architekt o specjalności lub po studiach podyplomowych w zakresie ochrony zabytków
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • stosowanie prawa w praktyce
  • działania w sytuacjach stresowych
  • umiejętności redakcyjne i rozwiązywania problemów

wymagania dodatkowe

 • obsługa programu Microsoft Office

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Władysława Łokietka 11
  50-243 Wrocław

Inne informacje:

  Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone.Proponowane wynagrodzenie na w/w stanowisku – 2023,75 + wysługa lat(lata pracy potwierdzone świadectwami pracy)